Disclaimer

Uit Zeeuwpost
Ga naar:navigatie, zoeken

De Auteurswet 1912 en de Databankwet zijn op http://www.zeeuwpost.nl en handschriftenbankzeeland.nl van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de eerdergenoemden instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder de toestemming van ZB en de overige rechthebbenden. Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld (zie ook 3 Disclaimer):

1 Doel
Digitalisering van de Zeeuwse handschriften door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (hierna te noemen ZB) en de deelnemende instellingen heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot wetenschappelijke en literaire bronnen van hun eigen verleden. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke taak van culturele instellingen tot het bewaren, conserveren en beschikbaar stellen van het Nederlandse erfgoed en in regionale context, het Zeeuwse erfgoed. 
Handschriften vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar genealogische en historische context en achtergrond. Zij bieden ook inzicht in het functioneren van de politiek en de economie, opvattingen over kunst, literatuur en wetenschap maar vooral in het gebruik van de Nederlandse en Zeeuwse taal- en letterkunde en volkskunde. Daarnaast zijn handschriften voor een wetenschappelijk en breed geïnteresseerd publiek van belang (Artikel 15h Auteurswet). Digitalisering maakt duurzame conservering mogelijk en de handschriften inhoudelijk toegankelijk (Artikel 16n Auteurswet).

2 Auteurswet
De auteurswet vormt het juridisch kader –wat wel en niet is toegestaan– voor het digitaliseren van aanwezig bibliotheekmateriaal. In de Auteurswet (in 2004 voor het laatst gewijzigd) worden voor bibliotheken bepaalde uitzonderingen gemaakt op de gangbare regels voor kopiëren (dus ook elektronische kopieën) en het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde informatie.

3 Disclaimer

Voor zover er nog auteursrecht op handschriften of artikelen rust, heeft ZB toestemming van de rechthebbenden gekregen om deze handschriften op internet beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat u zich als gebruiker houdt aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan. ZB stelt de handschriften beschikbaar als wetenschappelijke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft ZB uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient ZB het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZB en de rechthebbenden/uitgevers sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die als gevolg van opzettelijk wangedrag van u of nalatigheid van ZB en de rechthebbenden/uitgevers is ontstaan. ZB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de handschriften en ondersteunt deze inhoud uitdrukkelijk ook op geen enkele wijze. ZB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de Handschriften, Zee(uw)post en deze website.

4 Gebruiksvoorwaarden: wat mag u doen met de handschriften?
Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de handschriften (artikelen, foto's en dergelijke), mag u deze alleen gebruiken voor uw eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn - met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding - al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele tijdschriften - en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie, heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit Zee(uw)post. N.b. Rechthebbenden speuren actief naar ongeautoriseerd gebruik.

Verder is het niet toegestaan om handschriften(delen) of het ZB-beeldmerk te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee ZB en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.
Gebruik van materiaal uit Zee(uw)post voor publicatie dient te allen tijde in een bronnenverantwoording te worden gemeld. In geval van een illustratie dient deze onder de gebruikte afbeelding te worden geplaatst. Een bronverwijzing in annotatie, literatuurlijst of onder een illustratie dient er als volgt uit te zien:

ZB, Zee(uw)post, titel brief (adressering of aanhef), datum, bezittende instelling, achiefnummer/inventarisnummer.

In het geval auteur, brief of beide bekend zijn wordt dit weergegeven voorafgaand aan de vermelding van het handschrift. Bijvoorbeeld:

ZB, Zee(uw)post, Schuldbekentenis, 1621, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, ZB, Handschrift 5068. of:
ZB, Zee(uw)post, Mon[sieur] C. Maale wonende op de Kousteensedijk tot Middelburg in Zeeland, 22 november 1780, The National Archives, Kew, HCA 30-362.

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de internetadres, waarbinnen ZB en de deelnemende rechthebbenden en uitgevers de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

5 Rechthebbenden
Zee(uw)post is een publicatie van ZB, waarop de Auteurswet 1912 (en latere aanvullingen daarop) en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op de databank als geheel en op de website komen toe aan ZB. Daarnaast rusten er rechten op de handschriften zelf en op de individuele bijdragen erin (artikelen, foto's, illustraties e.d.). Die berusten bij de uitgevers tot 70 jaar na eerste publicatie en/of bij de individuele (freelance-) rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden.

Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel de ZB als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende. De ZB heeft deze handschriftendatabank kunnen realiseren dankzij medewerking van diverse stichtingen, verenigingen, rechthebbenden en uitgevers, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten.

Zee(uw)post bevat handschriften van 1652 tot en met circa 1813 en is het resultaat van een grootschalig digitaliseringsproject van ZB. Zeeuwse handschriften die aanwezig zijn binnen de catalogus van ZB, maar die niet aanwezig zijn binnen deze databank kunnen fysiek of digitaal via een intranet binnen de ZB worden geraadpleegd. Deze databank wordt gefinancierd door ZB met medewerking voor de inhoud van alle verenigingen, stichtingen, rechthebbenden en uitgevers.

6 Contact
Vragen of opmerkingen over Zee(uw)post kunt u mailen aan info@dezb.nl. We sturen u dan op korte termijn onze reactie. ZB heeft van de uitgevers toestemming gekregen om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik.
ZB en de rechthebbenden hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van Zee(uw)post te schenden. Meent u echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van handschriften binnen Zee(uw)post of op andere wijze rechthebbende te zijn op door de ZB, deelnemende rechthebbenden of uitgevers geclaimde rechten, dan kunt u zich melden bij deze rechtspersonen.